ESKİŞEHİR’DEKİ LOJİSTİK İHTİYAÇ VE FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR’DEKİ LOJİSTİK İHTİYAÇ VE FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Kalkınma Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından verilen
doğrudan faaliyet desteği programının amacı, “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
Destekleme Yönetmeliği” ve “Destek Yönetim Kılavuzunda” belirtildiği üzere bölgemizde
kalkınmaya ivme kazandıracak ön araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek
sağlamaktır.
Programın amaçları ve öncelikleri arasında Doğrudan Faaliyet Desteği programının amacı
aşağıda sayılan maddeler kapsamında yapılacak faaliyetleri desteklemektir:
-TR41 Düzey 2 Bölgesi’nde kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılmasına yönelik faaliyetler,
- Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
-Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmede bölge için önemli
olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik
faaliyetler,
-Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak faaliyetler.
Yukarıdaki çerçevede “Eskişehir’deki lojistik ihtiyaç ve faaliyetlerinin belirlenmesine ilişkin
fizibilite çalışması" isimli proje Kalkınma Bakanlığı BEBKA tarafından Doğrudan Faaliyet
Desteği kapsamında açılan çağrıya gelen yaklaşık çok fazla başvuru alasından bütün bölgede
kabul edilen az sayıda projeden birisidir.
Lojistik, ikili pazarlama fonksiyonlarından müşteri siparişlerinin işyerinde veya müşterinin
kapısında teslimatı anlamına gelen ama sadece teslimattan ibaret olmayan, içinde her birinin
bilimi olan birçok araç (stok yönetimi, sipariş işleme, depolama, kuruluş yeri seçim ve
yönetimi, trafik ve rut yönetimi, elleçleme, tahminleme, ulaştırma, koruyucu ambalajlama vs)
barındıran ve çok ciddi entegre bilimsel hazırlıklar ve stratejiler gerektiren bir faaliyettir.

Projede öncelikle Türkiye ve Eskişehir ekonomisinin mevcut durumu gelecekteki olması
muhtemel durumu ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye’de ve Eskişehir’de lojistik sektörü ele
alınmıştır.
Bu kapsamda Eskişehir’de yer alan işletmelere yönelik imalat dışı işletmeler ve imalat
işletmeleri için iki adet ayrı lojistik saha çalışması için anket soruları oluşturulmuştur.
Oluşturulan taslak anketler deneme amaçlı 10 adet işletmeye uygulanmış daha sonra anketin
son hali verilerek işletmelere uygulanmaya başlanmıştır. 155 adet imalat dışı (ticaret ve
hizmet) işletmeye uygulanmıştır. Eskişehir Sanayi Odası imalat işletmelerine ise 203 adet
anket uygulanmıştır. Araştırma toplam 358 işletme katılmıştır.
Bu bağlamda saha çalışmalarının sonuçları bilgisayara tek tek girilmiş 2351 sayfa veri
işleyerek sonuçları SPSS programı yardımı ile analiz edilmiştir. İzleyen bölümlerde bu
sonuçlar detaylı olarak yer almaktadır.
Ayrıca proje süresince Eskişehir Hasanbey lojistik köyü, ESO lojistik merkezi, TÜLOMSAŞ
gibi kuruluşlar ziyaret edilerek Eskişehir'le ilgili araştırmalar derinleştirilmiştir.
8 Eylül 2011’de yapılan çalıştay da ilk oturumda araştırma sonuçları katılımcılar ile
paylaşılmış ve ikinci oturumda da katılımcıların Eskişehir'de lojistik sektörünün geliştirilmesi
için görüş ve önerileri alınarak bir yol haritası taslağı oluşturulmaya çalışılmış ve rapora
eklenmiştir.
2- PROJE AMAÇ VE HEDEFLERİ
BEBKA; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine
yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir
kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur.
Ajansın amacı kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon
ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda
bilimsel yöntemlerle ve katılımcı bir anlayışla bölgesel öncelikleri belirleyen 2010-2013
Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı hazırlanmıştır.
Kalkınma Ajansı, Bölge Planı’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki
sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri desteklemektedir.
BEBKA tarafından verilen destekleri; proje teklif çağrısı yöntemiyle desteklenen projeleri,
doğrudan faaliyet desteği yöntemiyle desteklenen kritik öneme sahip araştırma ve planlama
çalışmalarını, güdümlü proje desteğiyle desteklenen, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak
küçük ve büyük ölçekli projeleri kapsamaktadır.
Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kabul edilen “Eskişehir’deki lojistik ihtiyaç ve
faaliyetlerinin belirlenmesine ilişkin fizibilite çalışması" projesinde Eskişehir bölgedeki 200
Eskişehir Sanayi Odası üyesi, 100 Eskişehir Ticaret Odası üyesi ve 50 diğer işletmeler olmak
üzere toplam 350 sanayi kuruluşuna ulaşılması hedeflenmiştir. Hedeflenen rakamın üstüne
çıkılarak 358 işletmeye ulaşılmıştır. Fizibilite çalışması aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin
talepleri ortaya koymayı amaçlanmaktadır:
o Sektörlerin temel lojistik faaliyetlere olan talebi
o Sektörün destekleyici lojistik faaliyetlere olan talebi
o Genel lojistik ihtiyaçlara ilişkin taleplerinin belirlenmesi
o Bölgenin genel lojistik durumunun tespiti hedeflenmektedir.
Proje sonucu bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına ilişkin tanımlayıcı parametrelerin
ortaya konulması ve mevcut durumu açıklayan bir rapor hazırlanması hedeflenmiştir.
Bu projenin Hedef Grubu aşağıda belirtilmiştir.
• Eskişehir ve çevresinde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları
• Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası
• Eskişehir Valiliği ve İl Özel İdaresi
• Eskişehir ve çevresinde faaliyet gösteren lojistik firmaları
• Lojistik alanında eğitim veren eğitim kurumları
• Lojistik alanında eğitim alan işgücü
Bu projeden uzun vadede yararlanacak nihai kullanıcılar şöyledir;
• BEBKA
• T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
• T.C. Ulaştırma Bakanlığı
• Ticaret ve Sanayi Odaları
• Meslek Odaları
• Kalkınma Bakanlığı
• Araştırmacı, akademisyen ve karar alıcılar
• Türkiye’nin diğer bölgelerindeki kurum ve kuruluşlar
Proje sonuçlarından dolaylı olarak lojistik desteğe ihtiyaç duyan tüm sektörler, siyasetçiler,
karar vericiler, şehir halkı, ülke ve vatandaşların yararlanması beklenmektedir.